Tên tiếng Anh một số cơ quan nhà nước

11 Tháng Hai, 2020

Với học sinh, sinh viên mới học dịch, có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối khi dịch tên của các cơ quan nhà nước cũng như các chức danh, các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Sau đây mình sẽ liệt kê một số tên thường gặp, mọi người cùng tra cứu […]

Với học sinh, sinh viên mới học dịch, có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối khi dịch tên của các cơ quan nhà nước cũng như các chức danh, các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. Sau đây mình sẽ liệt kê một số tên thường gặp, mọi người cùng tra cứu nhé!

1.Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Socialist Republic of Viet Nam SVR
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

2.Tên của Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang bộ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Government of the Socialist Republic of vietnam GOV
Bộ Quốc phòng Ministry of National Defence MND
Bộ Công an Ministry of Public Security MPS
Bộ Ngoại Giao Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp Ministry of Justice MOJ
Bộ Tài chính Ministry of Finance MOF
Bộ Công thương Ministry of Industry and Trade MOIT
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Ministry of Labour, War valids and Social Affairs MOLISA
Bộ Giao thông vận tải Ministry of Transport MOT
Bộ xây dựng Ministry of Construction MOC
Bộ Thông tin và truyền thông Ministry of Information and Communications MIC
Bộ Giáo dục và Đào tạo Ministry of Education and Training MOET
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ministry of Agriculture and Rural Development MARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ministry of Planning and Investment MPI
Bộ Nội vụ Ministry of Hom Affairs MOHA
Bộ Y tế Ministry of Health MOH
Bộ Khoa học và Công nghệ Ministry of Science and Technology MOST
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ministry of Culture, Sports and Tourism MOCST
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ministry of Natural Resources and Environment MONRE
Thanh tra chính phủ Government Inspectorate GI
Ngân hàng nhà nước Việt Nam The State Bank of Vietnam SBV
Ủy ban Dân tộc Committee for Ethnic Affairs CEMA
Văn phòng Chính phủ Office of the Government GO