‘Feel up to’ là gì?

11 Tháng Mười Một, 2020

Cô Moon Nguyen nói câu ‘I don’t feel up to writing today’, bạn có hiểu nghĩa và cách đọc câu này?