Mali mở lại biên giới trên không và trên đất liền

14 Tháng Tám, 2020

Ngày 24/7/2020, chính quyền Mali đã thông báo mở lại biên giới trên không và trên đất liền lần lượt vào các ngày 25 và 31/7/2020.