Cách diễn đạt ‘a drag’

18 Tháng Chín, 2020

Ngoài giải thích từ “a drag” trong câu “Keeping track of what you spend money on is such a drag”, cô Moon Nguyen sẽ giúp bạn phát âm đúng.