‘Right off the bat’ là gì?

8 Tháng Chín, 2020

Cô Moon Nguyen đưa ra câu “Don’t expect to be good at teaching right off the bat”, bạn có hiểu nghĩa là gì?

'Right off the bat' là gì?

 
 

Moon Nguyen