Bài tập với cấu trúc ‘had better’

11 Tháng Mười Một, 2020

“You had better (tell) the truth or they’ll find out”, bạn sẽ chia động từ “tell” như nào để đúng với cấu trúc “had better”?