Cách nói ‘phản tác dụng’ trong tiếng Anh

14 Tháng Tám, 2020

Cô Moon Nguyen giới thiệu từ “phản tác dụng” bằng tiếng Anh và chỉ bạn cách đọc chính xác từ này.