Phân biệt ‘sleep over’ và ‘oversleep’

18 Tháng Chín, 2020

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen cho biết từ ‘sleep over’ và ‘oversleep’ chỉ đảo nhau một chút nhưng nghĩa lại rất khác nhau.