‘Sharp as a tack’ là gì?

8 Tháng Chín, 2020

Thầy Quang Nguyen nói câu “At the age of 90, she’s still sharp as a tack”, bạn có đoán được nghĩa của câu này?