Trắc nghiệm về câu bị động

11 Tháng Mười Một, 2020

“It _______ for quite some time”, bạn sẽ chọn “is said to happen”, “is said that this has been happening” hay “is said this to be happening” để điền vào chỗ trống?