Cách diễn đạt ‘on the line’

14 Tháng Tám, 2020

Thầy Quang Nguyen đưa ra câu “Doctors and nurses put theirs lives on the line to save people”, đố bạn biết “on the line” có nghĩa là gì?