Trắc nghiệm phân biệt ‘make’ và ‘do’

14 Tháng Tám, 2020

‘Would you mind ______ a cup of coffee, please’. Bạn cần điền ‘making’ hay ‘doing’ vào chỗ trống trong câu?