Loading...

Bài 3: Những câu nói thông dụng trong tiếng Nga

Những câu nói thông dụng

Спасибо (“spa-see-ba”) – Cám ơn

Пожалуйста(“pa-zhal-sta”) – Làm ơn / Không có chi (dùng sau khi ai đó nói “Cảm ơn”

Да (“da”) – có

Нет (“nyet”) – không

Здравствуйте (“zdra-stvooy-tye”) – xin chào (lịch sự)

Привет (“pree-vyet”) – chào (thông dụng, dùng cho bạn bè)

Giới thiệu bản thân

Как дела? – Mọi chuyện thế nào?

Хорошо спасибо – tốt/ khỏe, cảm ơn

Плохо – tệ

До свидания (“da-svee-da-nee-ye”) – tạm biệt

Пока (“pa-ka”) – bye bye

Những mẫu câu giao tiếp dùng trong trò chuyện hàng ngày

Những mẫu câu giao tiếp dùng trong trò chuyện hàng ngày

Bạn nói ngôn ngữ nào?

Вы говорите по-английски? – bạn có nói tiếng Anh không ? (trang trọng, lịch sự)

Вы говорите по-русски? – bạn có nói tiếng Nga không? (trang trọng, lịch sự)

Я говорю по-английски – Tôi nói tiếng Anh.

Я говорю по-русски – tôi nói tiếng Nga.

Я понимаю – tôi hiểu

Я не понимаю – tôi không hiểu
 

>>>>>Xem thêm bài viết tại: http://hoctiengnga.com/v4/bai-4.html

 
Bạn cần hỗ trợ?