So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

19 Tháng Tám, 2020

“You (call) John yet?”, bạn sẽ chia từ “call” ở thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn?