Phân biệt cách dùng ‘so’, ‘such’, ‘enough’, ‘to’

27 Tháng Tư, 2021

Dạng bài chọn đáp án dưới dây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc so sánh thường gặp trong các dạng bài thi.